Vnitřní řád školní jídelny - výdejny - v ZŠ Východní

Údaje o zařízení

Název školského zařízení: Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace
adresa: Nám. E. Beneše 2926, 407 47 Varnsdorf
telefon - kancelář jídelny: 720 822 624
telefon - ředitel jídelny: 607 757 926
e-mail: sjnam@vdf.cz
web: www.sjnam.cz
IČO: 70698139
DIČ: CZ70698139
datová schránka: zv4k9rz
číslo účtu: 14334431 / 0100
ředitel školní jídelny: Marcel Novotný
hospodářka školní jídelny: Romana Novotná
hlavní kuchařka: Eva Salačová
kapacita školní jídelny: 1.000 obědů
IZO zařízení: 102641064/01
zřizovatel: Město Varnsdorf

Základní údaje

Tento vnitřní řád upravuje podmínky možnosti stravování ve školní jídelně, která je příspěvkovou organizací.

Ve školní jídelně je zajištěno stravování žáků za zvýhodněných podmínek v době pobytu ve škole a školském zařízení. Umožňuje také stravování vlastních zaměstnanců a dále poskytuje stravovací služby pro zaměstnance škol a školských zařízení a další osoby (dále jen cizí strávníci) za úplatu.

Tento řád je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při školním stravování. Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stavování
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
  v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC

Provoz školní jídelny - výdejny v ZŠ Východní

1. Pravidla chování, pokyny

Školní jídelna poskytuje stravování žákům za předpokladu, že jsou splněna pravidla vnitřního řádu školní jídelny a strávníci dbají pokynů ředitele jídelny, zaměstnanců jídelny a dozorem
v jídelně.

Dohled nad nezletilými žáky ve školní jídelně - výdejně je zajišťován zaměstnanci ZŠ Východní k tomu určenými. Dohlížející vykonává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků. Strávníci dbají všech pravidel správného stolování a společenského chování, dodržují hygienické a kulturní stravovací návyky.

V případě, že některý žák opakovaně poruší kázeň v jídelně, může být po předchozím upozornění zákonného zástupce, vyloučen na určitou dobu ze stravování. O vyloučení rozhoduje ředitel školní jídelny.

Výdej obědů

Výdej obědů pro žáky a učitele je od 12:00 do 14:00 hodin
Žákům je zakázáno vynášet jakékoli jídlo a nádobí, s výjimkou balených potravin, kusového ovoce nebo zeleniny z prostorů školní jídelny. Výdej oběda do jídlonosiče je povolen žákům pouze v případě, má-li se zabezpečit stravování žáka v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. Doporučená doba pro výdej obědů pro žáky do jídlonosiče první den nemoci je od 11:45 - 12:00 hod. Do skleněných nádob se strava nesmí vydávat. Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě!

2. Ceny stravného

Cena stravného je určena kalkulací obědů, kterou vytváří ředitel školní jídelny.

 1. žáci základní školy
  • oběd 7-10 let 33,00 Kč
  • oběd 11-14 let 35,00 Kč
  • oběd 15 a více let 37,00 Kč
 2. cizí strávníci (učitelé)
  • oběd s sebou do jídlonosiče 120,00 Kč (s 12% DPH)
  • oběd v jídelně na talíř 120,00 Kč (s 12% DPH)

3. Placení stravného

 1. bezhotovostní
  • inkasní platba z účtu - platba na následující měsíc bude stržena okolo 20. dne předchozího měsíce (budou zde zohledněny případné odhlášky za daný měsíc). Strávník si musí zřídit souhlas s inkasem ve prospěch účtu č. ú. 14334431 / 0100 (neuvádí žádný variabilní ani konstantní symbol).
   Formulář - Souhlas s inkasní platbou, vyplněný a podepsaný vlastníkem účtu se musí odevzdat v kanceláři školní jídelny.
  • převodem z běžného účtu - strávník musí zadat jednorázovou platbu z vlastního účtu nejpozději k 25. dni předcházejícího měsíce a poslat na účet školní jídelny číslo účtu 14334431 / 0100, variabilní symbol je evidenční číslo strávníka (přidělí školní jídelna),
   do poznámek napsat jméno strávníka.
 2. hotovostní
  • v kanceláři školní jídelny
  • úhradu stravného na následující měsíc je nutné provést vždy do posledního pracovního dne předcházejícího běžného měsíce
  • platba kartou není možná

Cizí strávníci (učitelé) si způsob platby domlouvají individuálně v kanceláři školní jídelny.

Bližší informace budou poskytnuty v kanceláři školní jídelny.
Úřední hodiny kanceláře školní jídelny: 7:00 - 10:30 hodin, 11:30 - 14:00 hodin

4. Přihlášení ke stravování

Každý nový strávník je povinen vyplnit "Přihlášku ke stravování", (tiskopis si strávník může vyzvednout v kanceláři školní jídelny nebo vytisknout z webových stránek. Přihláška ke stravování platí po celou dobu stravování ve školní jídelně. Jakékoli změny, které nastanou
v průběhu poskytování stravy (změna čísla účtu, adresy, tel. čísla, přechodu na jinou školu, ukončení stravování) je povinen strávník (zákonný zástupce) neprodleně nahlásit v kanceláři školní jídelny - osobně, případě e-mailem, nelze telefonicky.

Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení ošetřujícího lékaře vyžaduje stravovat se
v dietním režimu (bezlepková dieta), můžeme poskytnout toto dietní stravování.

K poskytnutí dietního stravování je nutno vyplnit "Přihlášku k dietnímu stravování" (tiskopis si strávník může vyzvednout v kanceláři školní jídelny nebo vytisknout z webových stránek. Vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením od lékaře odevzdá strávník v kanceláři školní jídelny. Přihláška je platná pouze pro daný školní rok.

Přihláška ke stravování slouží jako podklad pro matriku školního stravování dle § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem osobních údajů - Školní jídelna Varnsdorf - příspěvková organizace - v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a v souladu s příslušnou platnou legislativou České republiky a na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů.

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Vnitřní směrnice pro ochranu osobních údajů".

5. Objednávky obědů

Školní jídelna vaří každý den 3 druhy jídel. Oběd č. 1. má přihlášený strávník nastaven automaticky. Oběd číslo 2. a 3. si může strávník změnit nebo oběd odhlásit nejpozději do 14:15 hodin předchozího dne.

Možnosti objednávání stravy:

 • v kanceláři školní jídelny osobně, telefonicky 720 822 624 nebo e-mailem sjnam@vdf.cz
 • na portálu www.strava.cz (přihlašovací údaje strávník získá v kanceláři školní jídelny)
 • v mobilní aplikaci strava.cz (přihlašovací údaje strávník získá v kanceláři školní jídelny)

U dietního stravování (bezlepková dieta) není možnost výběru stravy.

6. Odhlašování ze stravování

Odhlašování ze stravování na přechodnou dobu (např. nemoc) se provádí v kanceláři školní jídelny osobně, telefonicky na čísle 720 822 624 nebo e-mailem sjnam@vdf.cz nejpozději den předem do 14:15 hodin. Pouze v pondělí je možnost z důvodu nemoci odhlášení stravy od 6:00 do 7:00 hodin telefonicky na čísle 720 822 624 nebo e-mailem sjnam@vdf.cz.

Další možností je využití portálu www.strava.cz nebo mobilní aplikace strava.cz, ale pouze den předen do 14:15 hodin. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

7. Stravovací čip

Výdej obědů ve školní jídelně - výdejně je prostřednictvím čipu.

Každý strávník si musí koupit čip v kanceláři při zahájení stravování za cenu 121,- Kč.

Čip není zálohován, je majetkem strávníka a nelze ho již vrátit. Vrátit čip lze pouze výjimečně (stravování kratší tří měsíců a čip nesmí být viditelně nebo mechanicky poškozen). Při ztrátě nebo poškození čipu je nutno si zakoupit nový čip opět za cenu 121,- Kč. Strávník, který neodebírá více jak 12 měsíců stravu, bude automaticky odhlášen ze stravování. 

Ztrátu čipu je povinen strávník nahlásit neprodleně v kanceláři školní jídelny, aby nedošlo
k jeho zneužití jinou osobou. Školní jídelna neručí za případné finanční škody vzniklé pozdním nahlášením o ztrátě čipu.

Pokud strávník zapomene čip, je mu kuchařkou vydána náhradní stravenka.

8. Stav konta

Je možné zjistit osobně v kanceláři školní jídelny (v době výše uvedených úředních hodin)
na portálu www.strava.cz nebo v mobilní aplikaci strava.cz.

Telefonicky informace nepodáváme.

9. Vyúčtování na konci školního roku

Na konci školního roku bude provedeno vyúčtování a případné přeplatky se budou automaticky převádět na další školní rok. Těm žákům, kteří budou končit se stravováním (např. z 9. tříd, přechod na jinou školu), budou přeplatky vráceny na účet (ve výjimečných případech hotově
v kanceláři školní jídelny pouze rodičům případně zákonným zástupcům nezletilých dětí).

10. Doba prázdnin, svátků a ředitelského volna

V těchto dnech je automaticky provedeno odhlášení stravy u žáků základní školy. Pokud je žák na výletě nebo jiné školní akci, musí si oběd předem odhlásit sám. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně v době prázdnin, hradí ovšem prázdninovou cenu oběda.

11. Stravování dětí a žáků v době nemoci

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) definuje stravování jako školskou službu, která je podle §122 odst. 2 poskytována dětem v MŠ, žákům ZŠ a žákům SŠ jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle §119 a dále
v případě potřeby ubytování. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje
v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole.

Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole a může si oběd vyzvednout do jídlonosiče, ostatní dny nemoci si obědy musí odhlásit.

12. Jídelní lístek

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou č. 107/2005., v platném znění.

Při sestavování jídelního lístku přihlížíme k plnění spotřebního koše, který je součástí vyhlášky č. 107/2005, v platném znění. Dále přihlížíme k doporučené pestrosti stravy. 

Jídelní lístek k dietnímu stravování (bezlepková dieta) je sestavován ve spolupráci s registrovaným nutričním terapeutem (dle §2, odstavce 4 a 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb.).

Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce ve školní jídelně - výdejně, na internetových stránkách a objednávkových terminálech, na portálu www.strava.cz nebo v mobilní aplikaci strava.cz.

Změna jídelního lístku je vyhrazena.

13. Dotazy stížnosti a připomínky

Dotazy, stížnosti a připomínky týkající se skladby jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší ředitel školní jídelny. Připomínky mohou být podány osobně, telefonicky 720 822 624, 607 757 926 nebo e-mailem sjnam@vdf.cz.

14. Zajištění bezpečnosti

Dohled nad nezletilými žáky ve výdejně po dobu výdeje vykonávají zaměstnanci ZŠ Východní
k tomu určeni.

V případě úrazu jsou strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost dohlížejícímu zaměstnanci, který neprodleně učiní odpovídající opatření. Úrazy žáků jsou zapsány do knihy úrazů a nahlášeny neprodleně řediteli jídelny, rodičům nebo zákonným zástupců.

15. Škody na majetku školní jídelny

Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.

Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, řediteli školní jídelny, případně dohledu ve výdejně nebo zaměstnanci školní jídelny. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně nebo nevhodným chováním způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen uhradit.

Závěrečná ustanovení

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci, v případě nezletilých žáků jejich zákonní zástupci, seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce školní jídelny, na výdejních místech a na webových stránkách školní jídelny. Seznámení s vnitřním řádem prokazatelně stvrzují podpisem na přihlášce ke školnímu stravování.

Strávníci jsou povinni se řídit pokynu uvedenými v tomto "Vnitřním řádu školní jídelny - výdejny", dále pokynu ředitele a příslušného dohledu.

Tento řád nabývá účinnosti dne 1. dubna 2024.

Ve Varnsdorfu dne 30. 3. 2024

Marcel Novotný - ředitel školní jídelny